Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO
NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I. Kandydaci

 1. Kandydatem do NLO nr 81 SGH jest uczeń III klasy gimnazjum, który złożył podanie o przyjęcie do Liceum na druku Szkoły i wniósł opłatę egzaminacyjną w wysokości 250 zł na konto:
  Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych:
  Bank Pekao SA VIII Oddział w Warszawie
  nr rachunku 07 1240 1112 1111 0010 1079 5368
  z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata za egzamin wstępny.
 2. Kandydat otrzymuje kartę wstępu na egzamin (po okazaniu dowodu wpłaty za egzamin), upoważniającą do wejścia na salę egzaminacyjną. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest ważna legitymacja szkolna.

II. Postępowanie kwalifikacyjne

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 2. W ramach Komisji mogą być powołane Zespoły Egzaminacyjne. Przewodniczącym Zespołu jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
 3. Do zadań Komisji należy:
  a. przeprowadzenie i ocena pisemnego egzaminu z przedmiotów kierunkowych
  b. sporządzenie listy przyjętych i listy rezerwowej do Szkoły zgodnie z kryteriami przyjęć.
 4. Oceny wystawione przez Zespół Egzaminacyjny są ostateczne.
 5. Egzamin wstępny ma formę pisemną – test obejmujący wiadomości z matematyki, języka angielskiego oraz do wyboru: geografii lub historii.
 6. Egzamin ocenia się w następującej skali:
  • matematyka – od 0 do 20 punktów
  • język angielski – od 0 do 20 punktów
  • geografia lub historia - od 0 do 20 punktów
 7. Listy przyjętych (wstępną i rezerwową) podpisuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej i Dyrektor Szkoły.
 8. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora, złożone w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych do NLO nr 81 SGH. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

III. Kryteria kwalifikacyjne

 1. O przyjęciu kandydata do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH decyduje suma uzyskanych punktów.
 2. Kandydat zdał egzamin, jeśli spełnił następujące warunki:
  • otrzymał co najmniej 30 punktów z całego egzaminu
  • otrzymał co najmniej 8 punktów z matematyki
  • otrzymał co najmniej 8 punktów z języka angielskiego
  • otrzymał co najmniej 8 punktów z geografii lub historii
 3. Punkty dodatkowe:
  • certyfikat z języka obcego – 4 punkty
  • dyplom finalisty konkursu przedmiotowego (kuratoryjnego) – 10 punktów
  • dyplom uczestnika zawodów artystycznych, sportowych lub poznawczych szczebla powiatowego albo wojewódzkiego – 4 punkty
  • dyplom uczestnika zawodów artystycznych, sportowych lub poznawczych szczebla ogólnopolskiego – 5 punktów
 4. Laureaci konkursów przedmiotowych (kuratoryjnych) są zwolnieni z egzaminów po przedstawieniu zaświadczenia lub potwierdzonej kopii. Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów.

IV. Warunki przyjęcia

 1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 może zostać przyjęty absolwent gimnazjum.
 2. Warunkiem zakwalifikowania kandydata jest zaliczenie egzaminu z przedmiotów kierunkowych
 3. Kandydaci, którzy znaleźli się na liście przyjętych mają zagwarantowane miejsce w NLO nr 81 SGH pod warunkiem, że:
  • wniosą opłatę wpisową (bezzwrotną) w terminie i wysokości ogłoszonej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Dyrektora Szkoły
  • złożą w sekretariacie oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz 2 zdjęcia w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 4. Kandydaci, którzy nie spełnią warunku z pkt 3 zostaną skreśleni z listy przyjętych, a ich miejsce zostanie zaproponowane kandydatom z listy rezerwowej.

V. Dodatkowe informacje

 1. Nie okazuje się do wglądu prac pisemnych. Indywidualnie, na wniosek rodziców kandydatów nieprzyjętych, Zespoły Egzaminacyjne przygotują pisemne recenzje prac.
 2. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu uczniów powracających z zagranicy bez postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Sprawy sporne lub nieobjęte regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.