Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

O naszej szkole

prof. dr hab. Marek RockiZgodnie z decyzją Senatu Akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 1 września 2000 roku rozpoczęło funkcjonowanie, jako jednostka organizacyjna Uczelni, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 81 SGH. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Od 1 września 2006 r. nastąpiła zmiana w strukturach organizacyjnych liceum, w wyniku których prowadzenie liceum przejęła Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Na zdjęciu: prof. dr hab. Marek Rocki, Rektor SGH w latach 1999-2005 i 2016-2020, z którego inicjatywy w 2000 r, utworzono nasze liceum; w latach 2005-2019 sentor RP, Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, w czasie pierwszej inauguracji roku szkolnego w naszym Liceum.

Pierwsza inauguracja

Celem Szkoły jest rozwijanie wiedzy oraz wrażliwości ekonomiczno-społecznej młodzieży. Program dydaktyczno-wychowawczy przyjmuje za podstawę naczelne wartości określone w misji SGH, to znaczy - kształcenie umiejętności rzetelnej pracy - rozwijanie inicjatywy przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Pierwszym dyrektorem Liceum była prof. dr hab. Marta Juchnowicz, dziekan Studium Magisterskiego w latach 2016-2018, Dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego w SGH. Funkcję dyrektora Liceum pełniła w latach 2000- 2005. Od 2005 do 2006 roku dyrektorem Liceum był prof. dr hab. Roman Sobiecki (w latach 2000-2005 pełnił funkcję wicedyrektora Liceum), Dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH do 2020 roku, a od 1 września 2020 roku prorektor SGH.

Od lutego 2006 r. dyrektorem Liceum jest dr Barbara Trzcińska z Katedry Geografii Ekonomicznej w SGH.

Liceum oferuje następujace przedmioty realizowane według programu rozszerzonego: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski. Język angielski jest językiem kontynuowanym. Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybierać spośród języków: niemiecki, hiszpański (uruchomienie klasy z innym wybranym językiem uzależnione jest od zgłoszeń kandydatów do liceum).

Program nauczania w naszej Szkole obejmuje w 3. letnim cyklu kształcenia:

  • 18 godz. - język angielski (6 godz. w tygodniu)
  • 12 godz. - drugi język (niemicki lub hiszpański - 4 godz. w tygodniu)

Łączna liczba godzin nauczania:

  • języków obcych nowożytnych - 30 godz. 
  • matematyki - 20 godzin (w klasach I i II - po 6 godz., w klasie III - 8 godz.) 
  • geografii - 13 godz. 
  • historii - 13 godzin (w klasie II i III historia lub geografia do wyboru)

Program nauczania od roku 2012/2013 realizowany jest zgodnie z nową podstawą programową, ale oferujemy więcej godzin nauczania niż w obowiązujacej podstawie. Zależy nam, aby uczniowie byli świetnie przygotowani do egzaminu maturalnego, a dobrze zdana matura i zdobyta wiedza pozwoliła studiować na wymarzonych kierunkach studiów w Polsce i na świecie.

Młodzież wyjeżdża na wycieczki integracyjne i edukacyjne. Uczniowie uczestniczą w ważnych wydarzeniach Uczelni, np. w Inauguracji Roku Akademickiego, Święcie SGH, w spotkaniach z przedstawicielami życia społeczno-gospodarczego z kraju i zagranicy goszczącymi w SGH.

Gwarantem wysokiego poziomu przekazywania wiedzy są nauczyciele, będący nauczycielami akademickimi SGH, w tym lektorzy języków obcych, nauczyciele geografii, ekonomii, wiedzy o społeczeństwie.

Liceum osiąga wysokie wyniki w rankingach ogólnopolskich.

Szkoła posiada system stypendiów naukowych dla osób osiągających wyróżniające się wyniki w nauce.

Do osiągnięć szkoły należy m.in.: tytuł laureata Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Języka Niemieckiego oraz uczestnictwo uczniów w etapie okręgowym olimpiad: przedsiębiorczości, j. niemieckiego, j. angielskiego, j. francuskiego, historii, geografii, WoPiŚW.

Klasy liczą po ok. 20 osób, ale część zajęć prowadzona jest w kilkuosobowych grupach.

Stałym źródłem informacji o postępach w nauce, a zarazem jedną z form kontaktu rodzice-nauczyciele-uczniowie jest dziennik elektroniczny Librus.

Szkoła jest bardzo wysoko oceniana w badaniach ewaluacyjnych. Raport z ewaluacji w 2016 roku.

Dzięki osiąganiu dobrych wyników maturalnych absolwenci naszego Liceum studiują na prestiżowych uczelniach polskich i zagranicznych.

Wyniki egzaminu maturalnego 2019

Wyniki egzaminu maturalnego 2018

Wyniki egzaminu maturalnego 2017

Wyniki egzaminu maturalnego 2016

Wyniki egzaminu maturalnego 2015

Wyniki egzaminu maturalnego 2014

Wyniki egzaminu maturalnego 2013