Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Polityka prywatności

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późn.  zmianami Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425.

  1. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE), będąca organem prowadzącym Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa gromadzą i przetwarzają dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późn.  zm. Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych. 
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH.
  3. FPAKE i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH co do zasady nie udostępniają danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. FPAKE i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH nie udostępniają danych osobowych do państw trzecich.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. FPAKE i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH nie gromadzą i nie przetwarzają danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Google). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń związanych z działalnością edukacyjną Administratora, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.