Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

O naszej szkole

prof. dr hab. Marek RockiZgodnie z decyzją Senatu Akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 1 września 2000 roku rozpoczęło funkcjonowanie, jako jednostka organizacyjna Uczelni, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 81 SGH. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Od 1 września 2006 r. nastąpiła zmiana w strukturach organizacyjnych liceum, w wyniku których prowadzenie liceum przejęła Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Na zdjęciu: prof. dr hab. Marek Rocki, Rektor SGH w latach 1999-2005 i 2016-2020, z którego inicjatywy w 2000 r, utworzono nasze liceum; w latach 2005-2019 sentor RP, Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, w czasie pierwszej inauguracji roku szkolnego w naszym Liceum.

Pierwsza inauguracja

Celem Szkoły jest rozwijanie wiedzy oraz wrażliwości ekonomiczno-społecznej młodzieży. Program dydaktyczno-wychowawczy przyjmuje za podstawę naczelne wartości określone w misji SGH, to znaczy - kształcenie umiejętności rzetelnej pracy - rozwijanie inicjatywy przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Pierwszym dyrektorem Liceum była prof. dr hab. Marta Juchnowicz, dziekan Studium Magisterskiego w latach 2016-2018, Dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego w SGH. Funkcję dyrektora Liceum pełniła w latach 2000- 2005. Od 2005 do 2006 roku dyrektorem Liceum był prof. dr hab. Roman Sobiecki (w latach 2000-2005 pełnił funkcję wicedyrektora Liceum), Dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH do 2020 roku, a od 1 września 2020 roku prorektor SGH.

Od lutego 2006 r. dyrektorem Liceum jest dr Barbara Trzcińska z Katedry Geografii Ekonomicznej w SGH.

Liceum oferuje następujące przedmioty realizowane według programu rozszerzonego: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski. Język angielski jest językiem kontynuowanym. Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybierać spośród języków: niemiecki, hiszpański (uruchomienie klasy z innym wybranym językiem uzależnione jest od zgłoszeń kandydatów do liceum).

Program nauczania w naszej Szkole obejmuje w 4. letnim cyklu kształcenia:

  • język angielski - 5/6 godz. w tygodniu
  • drugi język (niemiecki lub hiszpański) - 4 godz. w tygodniu
  • matematyki - 6 godz. w tygodniu, w klasie IV - 8 godz.
Program nauczania realizowany jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową, ale oferujemy więcej godzin nauczania niż w obowiązującej podstawie. Zależy nam, aby uczniowie byli świetnie przygotowani do egzaminu maturalnego, a dobrze zdana matura i zdobyta wiedza pozwoliła studiować na wymarzonych kierunkach studiów w Polsce i na świecie.

Młodzież wyjeżdża na wycieczki integracyjne i edukacyjne. Uczniowie uczestniczą w ważnych wydarzeniach Uczelni, np. w Inauguracji Roku Akademickiego, Święcie SGH, w spotkaniach z przedstawicielami życia społeczno-gospodarczego z kraju i zagranicy goszczącymi w SGH.

Gwarantem wysokiego poziomu przekazywania wiedzy są nauczyciele, będący nauczycielami akademickimi SGH, w tym lektorzy języków obcych, nauczyciele geografii, ekonomii, wiedzy o społeczeństwie.

Liceum osiąga wysokie wyniki w rankingach ogólnopolskich.

Szkoła posiada system stypendiów naukowych dla osób osiągających wyróżniające się wyniki w nauce.

Do osiągnięć szkoły należy m.in.: tytuł laureata Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, tytuł finalisty: Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Języka Niemieckiego oraz uczestnictwo uczniów w etapie okręgowym olimpiad: przedsiębiorczości, j. niemieckiego, j. angielskiego, j. francuskiego, historii, geografii, WoPiŚW.

Klasy liczą po około 20 osób, ale część zajęć prowadzona jest w kilkuosobowych grupach.

Stałym źródłem informacji o postępach w nauce, a zarazem jedną z form kontaktu rodzice-nauczyciele-uczniowie jest dziennik elektroniczny Librus.

Szkoła jest bardzo wysoko oceniana w badaniach ewaluacyjnych. Raport z ewaluacji w 2016 roku.

Dzięki osiąganiu dobrych wyników maturalnych absolwenci naszego Liceum studiują na prestiżowych uczelniach polskich i zagranicznych.

Wyniki egzaminu maturalnego 2022

Wyniki egzaminu maturalnego 2021

Wyniki egzaminu maturalnego 2020

Wyniki egzaminu maturalnego 2019

Wyniki egzaminu maturalnego 2018

Wyniki egzaminu maturalnego 2017

Wyniki egzaminu maturalnego 2016

Wyniki egzaminu maturalnego 2015

Wyniki egzaminu maturalnego 2014

Wyniki egzaminu maturalnego 2013