Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Regulamin rekrutacji 2024/2025

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO 
NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH 
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

I. Kandydaci

1. Kandydatem do NLO nr 81 SGH jest uczeń szkoły podstawowej, który złożył podanie o przyjęcie do Liceum na druku szkoły i wniósł opłatę egzaminacyjną w wysokości 400 zł na konto:

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych:
Bank Pekao SA VIII Oddział w Warszawie
nr rachunku 07 1240 1112 1111 0010 1079 5368
z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata za egzamin wstępny.

2. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest ważna legitymacja szkolna.

II. Postępowanie kwalifikacyjne

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do NLO nr 81 SGH Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.

2. W ramach Komisji mogą być powołane Zespoły Egzaminacyjne. Przewodniczącym Zespołu jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

3. Do zadań Komisji należy:

a. przeprowadzenie i ocena pisemnego egzaminu z przedmiotów kierunkowych

b. sporządzenie listy przyjętych i listy rezerwowej do NLO nr 81 SGH zgodnie z kryteriami przyjęć do szkoły.

4. Oceny wystawione przez Zespół Egzaminacyjny są ostateczne.

5. Egzamin wstępny ma formę pisemną – test obejmujący wiadomości z matematyki, języka angielskiego oraz  do wyboru: geografii albo historii.

6. Egzamin ocenia się w następującej skali:

• matematyka – od 0 do 20 punktów

• język angielski – od 0 do 20 punktów

• geografia lub historia - od 0 do 20 punktów

7. Listy przyjętych (wstępną i rezerwową) do NLO nr 81 SGH podpisuje Dyrektor Szkoły.

8. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora NLO nr 81 SGH, złożone w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych do NLO nr 81 SGH. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

III. Kryteria kwalifikacyjne

1. O przyjęciu kandydata do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH decyduje suma uzyskanych punktów.

2. Kandydat zdał egzamin, jeśli spełnił następujace warunki:

• otrzymał co najmniej 30 punktów z całego egzaminu

• otrzymał co najmniej 8 punktów z matematyki

• otrzymał co najmniej 8 punktów z języka angielskiego

• otrzymał co najmniej 8 punktów z geografii lub historii

3. Punkty dodatkowe:

• certyfikat z języka obcego na poziomie co najmniej B2 – 4 punkty

• dyplom finalisty konkursu przedmiotowego (kuratoryjnego) – 10 punktów

• dyplom uczestnika zawodów artystycznych, sportowych lub poznawczych szczebla ogólnopolskiego  – 3 punkty

• dyplom uczestnika zawodów artystycznych, sportowych lub poznawczych szczebla wojewódzkiego – 2 punkty

Punkty nie sumują się - kandydat otrzymuje najwyższą wartość spośród przyznanych punktów dodatkowych.

4 Laureaci konkursów przedmiotowych (kuratoryjnych) są zwolnieni z egzaminów po przedstawieniu zaświadczenia lub potwierdzonej kopii.

Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów.

IV. Warunki przyjęcia

1. Do klasy pierwszej NLO nr 81 SGH może zostać przyjęty absolwent szkoły podstawowej.

2. Warunkiem zakwalifikowania kandydata jest zaliczenie egzaminu z przedmiotów kierunkowych.

3. Kandydaci, którzy znaleźli się na liście przyjętych mają zagwarantowane miejsce w NLO nr 81 SGH pod warunkiem, że:

• wniosą opłatę rezerwacyjną (bezzwrotną) w terminie i wysokości wyznaczonej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Dyrektora Szkoły

• złożą w sekretariacie oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

4. Kandydaci, którzy nie spełnią warunku punktu 3. zostaną skreśleni z listy przyjętych, a ich miejsce zostanie zaproponowane kandydatom z listy rezerwowej.

V. Dodatkowe informacje

1. Nie okazuje się do wglądu prac pisemnych. Indywidualnie, na wniosek rodziców kandydatów nieprzyjętych, Zespoły Egzaminacyjne przygotują pisemne recenzje prac.

2. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu uczniów powracających z zagranicy bez postępowania kwalifikacyjnego.

3. Sprawy sporne lub nieobjęte regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.